top

Rubber blades for snow ploughs / Lemiesze gumowe


           E50/90 ° - Blade Rubber with insert of sheet steel
  E50/90° - Lemiesz gumowy z wkładką mocującą z blachy stalowej


 • The thickness of the blades 50mm. Fasten to the plough at an angle of 90° to the plane of the road
 • Standard lengths of individual blades:
      800, 900, 1000 mm
 • Ideal for maintenance of urban roads
 • Do not damage the markings
 • Depending on customer requirements blades can be fitted with inserts of steel wire orcorundum

 • Grubość elementu zgarniającego 50mm. Mocowany do pługa pod kątem 90° do płaszczyzny drogi
 • Standardowe długości pojedynczych lemieszy:
      800, 900, 1000 mm
 • Doskonały do utrzymania dróg miejskich
 • Nie uszkadza oznakowania poziomego.
 • W zależności od wymagań klienta lemiesze te mogą być wyposażone we wkładki z linek stalowy oraz korundu

Rubber blades without armor or with steel cables
Lemiesze gumowe bez zbrojenia lub z linkami stalowymi
 • Rubber blades without armor or with steel cables are manufactured as individual components
 • Typical dimensions 400x200x50mm and 300x150x30 mm.
 • The fasten holes and grooves that improve flexibility are made according to customer order
 • Ideal for maintenance of urban roads
 • Do not damage the markings

 • Lemiesze gumowe bez zbrojenia lub z linkami stalowymi są produkowanejako pojedyncze elementy
 • Typowe wymiary 400x200x50mm i 300x150x30mm.
 • Otwory mocujące i rowki poprawiające elastyczność są wykonywane wg zamówienia klienta
 • Doskonały do utrzymania dróg miejskich
 • Nie uszkadza oznakowania poziomego


Rubber blades in pieces
Lemiesze gumowe w odcinkach
 • Rubber blades for snow ploughs are manufactured under customer in length and mounting holes for a particular plough
 • Rubber blades are also sold in lengths of 25meters for self-trim by the user.
 • Typical plowshares rubber sections are:
    150 x 30mm
    150 x 50mm
    200 x 30mm
    200 x 50mm

 • Gumowe lemiesze do pługów śnieżnych są produkowane pod zamówienie klienta o długości i otworach mocujących dla konkretnego pługu
 • Lemiesze gumowe są też sprzedawane w odcinkach 25 m do samodzielnego przycięcia przez użytkownika
 • Typowe przekroje lemieszy gumowych to:
    150 x 30mm
    150 x 50mm
    200 x 30mm
    200 x 50mm